Page 10 - آذر و دی 1397
P. 10

25-26 همانربخ
                                      ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
                                                        8

                                                         یربخ شرازگ     رارق ییوراد گنج کی طیارش رد ام .دنا هدش ام دیدج یاسور زا یکی  نآ دهاش هک تسا ینارحب ،هنایشان جنرطش نیا هجیتن :تفگ یدابآریخ
     دوش داجیا هژیو یهدنامرف کی نارامیب یارب دیاب طیارش نیا رد .میراد  اه هناخراک و شخپ بلط نداد سپ رد قیوعت هام  ۱۱  دیناد یم ایآ .میتسه
     ،یکرمگ یاه هنیمز یمامت رد ار تادراو و دیلوت تارایتخا یمامت هک  ار دوخ یراکهدب دنهاوخ یم هک مه یتقو .تسا یگتسکشرو لیمحت
     ینامرد متسیس رد یللخ هدرکان یادخ هک دریگ هدهع رب یراجت و یزرا  ههام  ۲۴  ای  ۱۸  ،  ۱۶  ینلاوط یاهدیسررس اب یقاروا ،لوپ یاج هب دنزادرپب
     ،میدش هجوتم دیردام یناهج هاگشیامن رد شیپ یدنچ .دوشن داجیا روشک  درایلیم  ۱۲  یازا رد اه تکرش زا یکی هب لبق یدنچ .دنهد یم راکبلط هب
     زا سرت لیلد هب وراد  هیلوا هدام  هدننکدیلوت یاه تکرش زا یرایسب  زاین هناخراک نوچ .دنداد راد تدم قاروا درایلیم ۱۴/۲  ،یعطق بلط ناموت
     مه قیرزت شیپ زا یاه گنرس هضرع هب رضاح یتح یکناب یاه میرحت  درایلیم  ۱۰  سروب رد ررض اب ار قاروا دش روبجم تشاد لوپ هب یدیدش
     داوم و وراد لکشم لح یارب تراجت هعسوت نامزاس و کرمگ .دنتسین  لامک و مامت ،فاحجا نیا هدننک باجم کرادم .دشورفب نویلیم  ۱۰۰  و
     هک ییاه تکرش ات دننک ذاختا تادراو یارب ار یصاخ نیلا دیاب هیلوا  لیدبت قاروا هب هام  ۱۱  زا دعب لوپ ناموت درایلیم هدزاود .تسا سرتسد رد
     رارق رامیب رایتخا رد و دیلوت وراد ،یمسر یراذگ تمیق قبط دنروبجم  هک یسک اب یلام دروخرب هوحن نیا ایآ .دیسر تکرش هب درایلیم ۱۰ و دش
                    .دنوشن لکشم راچد ،دنهد  هب ار یو دناوت یم ،دنک یم دیلوت ار نارامیب یوراد ،رایسب تاقشم لابند هب
     نییعت هزات فیلکت کی ام یارب هیغلابا کی اب زور ره :داد همادا یو .دزاس مرگلد شا یتایح و یرورض تیلاعف همادا
     ام یارب موادم و سفن کی هدرک رییغت زرا خرن هک یماگنه زا .دننک یم
     نوناق اب ،دننک یم ارجا ار نآ یخرب هک مه یتقو .دندرک لاسرا دیدج همانرب دزادرپب ار وراد زرا فلاتخا لوپ تــسین رضاح تلود
               .دنهدب ناوات دیاب و دنوش یم وربور رت هزات  یناموت ۳۵۰۰ وروی هنیزه اب ییوراد یاه تکرش هتشذگ لاس :دوزفا یو
     ،دراذگ یمن ام یاج ار شدوخ تلود ارچ هکنیا نایب اب یدابآریخ رتکد  اب دیاب لاسما و دنداد رارق نارامیب رایتخا رد و هدرک دراو هیلوا داوم ،وراد
     روخرد ،دنزاس یم و دنزوس یم امش طیارش اب هک یدارفا نیا :درک ناونع  رضاح تلود دننک تخادرپ ار یجراخ هدنشورف لوپ یناموت ۵۲۰۰ وروی
     ره ،دنریگ یم رارق دیدهت دروم هتسویپ هک یلاح رد .دنتسه لادم تفایرد  فلاتخا نیا هک یلاح رد .دزادرپب ار وراد زرا فلاتخا لوپ یتح تسین
     ،دنوش نادرگرس کرمگ یوترازه رد .دنتسیاب اه کناب فص رد دیاب زور  تخادرپ و هبساحم یزرواشک شخب ای و یکشزپ تازیهجت اب ار تمیق
     صیخرت ار لااک نیا و هدش عضو هزات نوناق دنیوگ یم اه نآ هب هکارچ  لیمحت .میرادن یقح چیه ام راگنا ،دسر یم وراد هب تبون ات یلو ؛دنک یم
     شفک میورب دیاب دوش یم مولعم ؛میسرپ یم هراچ هار زا یتقو و مینک یمن  یتقو .دراد فاحجا زج هب ییانعم هچ وراد تعنص هب ییاه ضیعبت نینچ
                        .میشوپب نینهآ  ،مینک یم دقعنم دادرارق یعامتجا نیمات همیب نامزاس ای تملاس همیب اب
     یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس هریدم تئیه وضع نیا  دیهاوخ هجاوم همیرج اب دیهد لیوحت رید ار هخسن زور  ۲  رگا دنیوگ یم
     یزاسوراد تعنص نلااعف هک بلطم نیا رب دیکات نمض نایاپ رد ،ناریا  تعنص نیا ،دنک یم ریخات دوخ یراکهدب تخادرپ رد هام  ۱۱  یتقو اما دش
     تسا هام نیدنچ :تفگ ،دشاب تعنص نیا یماح دنراد عقوت تلود زا         .درذگب دوخ قح زا دیاب هک تسا
     تاجناخراک و تسا هدش یدج لکشم راچد تلاآ نیشام زرا هک
     یلایر ربارب ود نازیم هب ناهگان دنناوت یمن یگنیدقن نتشادن تلع هب دنتسه یزاسوراد تعنص سییر همه
     و دیلوت یمسر تمیق اب ار وراد و دنرخب تلاآ نیشام امین زرا ینعی  مدع ار روشک رد یزاسوراد تعنص تلاکشم زا رگید یکی یدابآریخ
     تلود تسرد و عیرس میمصت لضعم نیا هک ؛دننک هضرع نارامیب هب  هک ینامزاس و هرادا ره :تشاد راهظا و تسناد دحاو یهدنامرف دوجو
                        u .دبلط یم ار  مه ناشیا هک دوش یم مولعم و هدروآ رد بیج زا یمکح دسر یم ام هب
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15