Page 11 - آذر و دی 1397
P. 11

25-26 همانربخ
         ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
      9

             :تفگ وراد دوبمک هرابرد نیدراگ شرازگ هب شنکاو رد ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس سییر
          رداص یدیلوت یاهوراد زا یشخب هک دوش یم دیلوت اهنت هن صاخ نارامیب یوراد
                              دنوش یم زین


          نیرت ملاظ هکارچ دسرب ناهج مدرم شوگ هب ناریا ییوراد میرحت دروم رد
          فقوتم نارامیب هب ار یناسروراد هک دنهد یمن دوخ هب ار هزاجا نیا مه دارفا
          یسرتسد دیدج یاه میرحت و دوخ یاه تسایس اب اکیرمآ هک یلاح رد دننک
                        .تسا هدرک لتخم ار وراد هب
          ییاعدا و اکیرمآ یاه میرحت مغر یلع :تشاد ناونع ،ینابیش دمحا رتکد
       شرازگ  ،اکیرمآ یاه میرحت زا سرت لیلد هب اه تکرش زا یخرب هکارچ تسا میرحت
          میقتسمریغ ای و میقتسم تروص هب وراد ،دنراد وراد میرحت مدع رب اه نآ هک
          یارب یعنام هک یخرب و دنهد یمن ام ییوراد یاه تکرش هب ار هیلوا داوم
          یکناب یاه میرحت لیلد هب ام ،دنرادن وراد شورف ای و هیلوا داوم لاسرا
                       .مینک دیرخ اه نآ زا میناوت یمن
          نیا زا ام ،میرحت هبرجت یاه لاس لوط رد لاح نیا اب :داد همادا یو
          هب اه نآ لیدبت و اه ییاناوت زا هدافتسا یارب یلماع ناونع هب تلاکشم
          هک میرادن ار اعدا نیا هکنیا اب رضاح لاح رد و میا هدرک هدافتسا تصرف
          اب مییوگب میناوت یم اما دنتسین لکشم یب یناطرس و صاخ یاهوراد دیلوت
          لخاد رد اهوراد نامه دیلوت ای و یدیلوت هباشم یاهوراد ندش نیزگیاج  اما دنتسین لکشم یب یناطرس و صاخ نارامیب یاهوراد رضاح لاح رد"
               .دیایب شیپ نارامیب یارب ینادنچ لکشم میهد یمن هزاجا  دهد یمن هزاجا ،اهوراد نامه دیلوت ای و یدیلوت هباشم یاهوراد ندش نیزگیاج
          مه صاخ نارامیب یاهوراد اب هطبار رد اصاصتخا ینابیش دمحا رتکد ".دیایب شیپ ،دنراد زاین هک ییاهوراد دروم رد مدرم یارب ینادنچ لکشم
          یلخاد دیلوت اهنت هن صاخ یاه یرامیب یاهوراد دروم رد :تشاد راهظا  یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس یمومع طباور شرازگ هب
               .دنوش یم زین رداص یدیلوت یاهوراد زا یشخب هک میراد  یدنچ هک یشرازگ هب شنکاو رد ،اکیدنس سییر ،ینابیش دمحا رتکد ،ناریا
          هرابرد نینچمه ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس سییر  هب ... و صاخ نارامیب یاهوراد دوبمک اب هطبار رد نیدراگ همانزور رد شیپ
          یاهوراد زا یخرب :تشاد ناعذا یناطرس نارامیب اب طبترم یاهوراد دیلوت  رد ناریا یلیفومه نوناک سییر هلمج زا دارفا زا یخرب و دوب هدیسر پاچ
          ییاه هژورپ و تسا ناریا لخاد رد دیلوت لاح رد ناطرس هب لاتبم نارامیب  یدوجوم هک یتروص رد دندوب هدرک ملاعا و هدرک ینارگن راهظا هطبار نیا
          دیلوت ناریا رد هدنیآ لاس ود ات ار ... و ینامرد یمیش یاهوراد هک میراد  رد ینوخ للاتخا یاراد رامیب ۱۲.۰۰۰ یتملاس ،دوش مامت روشک یوراد
                              u .مینک  ام یادص دیاب امتح :تفگ ؛تفرگ دهاوخ رارق یدج رطخ ضرعم رد ناریا


                  دوش یمن ضوع ناریا ییوراد تیعضو ،یجراخ ییوراد یاه تکرش روضح مغر یلع
                           ددرگ یمنرب وراد قرو               .دشاب وراد و اذغ نامزاس ینوناق و ینف طباوض ساسا رب دیاب  یاکیدنس تاررقم و نیناوق هتیمک سییر ،هدازرگرز اضردمحم رتکد
          عیانص نابحاص یاکیدنس تاررقم و نیناوق هتیمک سییر ،هنیمز نیمه رد  یارب اه ینیچ داهنشیپ ربخ هب شنکاو رد ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص
          اه ینیچ هک بلطم نیا هب هراشا اب ییوگ و تفگ یط ،ناریا یناسنا یاهوراد  رد یا هنیمز ره رد یراذگ هیامرس :تفگ راهباچ دازآ هقطنم رد وراد دیلوت
          دنراد ییاه تکرش و یلاع رایسب هک دنراد ییاه تکرش زین وراد هزوح رد  یراذگ هیامرس یور هک دوش یم نیا هب طونم هلئسم نیا اما تسا منتغم روشک
          هک ینیچ تکرش دوش صخشم لاماک دیاب و دننک یم لمع فیعض رایسب هک .دریگب ماجنا یزیر همانرب اب و دشاب هدش قیقحت وراد دیلوت هنیمز رد
          راظتنا ناوت یمن :درک ناونع ؛دراد یا هقباس هچ ،دنک دیلوت وراد دهاوخ یم  اه ینیچ داهنشیپ زا راهباچ دازآ هقطنم نامزاس لماعریدم ،لاسما هام نابآ
          تیعضو قرو ،روشک رد یجراخ ییوراد یاه تکرش روضح اب تشاد  ناملسم یاهروشک رد فرصم و عیزوت فده اب هقطنم نیا رد وراد دیلوت یارب
             .دراد یزیر همانرب هب زاین تیعضو نیا یهدناماس و ددرگرب ییوراد  رب ینبم اه ینیچ تساوخرد هب هراشا اب یدرک میحرلادبع .داد ربخ للاح دنرب اب
          ناریا رد روضح ملاعا ییوراد یاه تکرش زین نیا زا شیپ هکنیا نایب اب یو  یاهروشک رد فرصم یارب وراد دیلوت روظنم هب راهباچ دازآ هقطنم رد تیلاعف
          کی دص ات رفص هک دنا هدوب یمک رایسب یاه تکرش لاح هب ات اما دنا هتشاد ار  اب طابترا رد ار یداهنشیپ اه ینیچ :درک راهظا ،للاح دنرب اب هقطنم و ناملسم
          راهظا ؛دنا هدرک اهر مامت همین ار راک اتدمع و دنشاب هدناسر ماجنا هب ار هژورپ  هک دنا هدرک هئارا یملاسا و یا هقطنم یاهروشک هب هضرع تهج هب وراد دیلوت
          اب ،دوش ماجنا یراک وراد دیلوت هنیمز رد تسا رارق مه رگا مراودیما :تشاد  دناوت یم هک تسا یتاعوضوم زا یکی و تسا یسررب تسد رد داهنشیپ نیا
          یاه تکرش هب ار هزاجا نیا لماک یهاگآ مدع هکارچ دشاب یجنسزاین و هعلاطم  نامزاس یوگنخس نامز نامه رد .دنک مهارف ار یبسانم یاه یراکمه هنیمز
          ای لاعف دیلوت هکنیا نودب ،دننک هدافتسا ناریا رازاب زا اهنت هک دهد یم یجراخ  ناریا رد دهاوخب هک یروشک ره :تفگ عوضوم نیا هب شنکاو رد وراد و اذغ
                       .دریگب تروص یژولونکت لاقتنا  رب دیاب ،دنک مادقا یکشزپ تازیهجت و وراد هزوح رد کرتشم دیلوت تروص هب
          ییوراد یاه تکرش فده هک عوضوم نیا ندش صخشم ،هدازرگرز رتکد  وراد دیلوت عوضوم و دور شیپ وراد و اذغ نامزاس ینوناق و ینف طباوض ساسا
          فده هچ اب ار ییوراد هچ تسا رارق و تسیچ ناریا رد روضح یارب یجراخ  حرطم راهباچ دازآ هقطنم نامزاس اب هک هدوب ییاه یراکمه دراوم ءزج ناریا رد
          تروص نیا ریغ رد :تفگ و تسناد مهم رایسب ،دننک دیلوت یزاین هچ ناربج و  تسا هدشن یتبحص وراد و اذغ نامزاس اب صخا روط هب هنیمز نیا رد و هدش
          ار مدرم تملاس و میریگ یم رارق یجراخ یاه تکرش هدافتساءوس دروم اهنت  ریاس هچ و اه ینیچ یوس زا هچ یراذگ هیامرس هنوگره دهاوخب رگا هک یلاحرد
                       u .مینک یم وربور شلاچ اب زین  ،دوش ماجنا کرتشم دیلوت تروص هب هزوح نیا رد نامروشک لخاد ،اهروشک
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16