Page 6 - آذر و دی 1397
P. 6

25-26 همانربخ
                                      ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
                                                        4

           شخبرون یقتدمحمدیس رتکد تشذگرد زور نیمتفه تبسانم هب هداز ییایربک سابع رتکد تشاددای
            دوب صصختم یلوئسم و نوناق درم ،نامورحم یماح یناسنا
     یصاخ هقلاع و قشع اب مدرک یم تبحص ناشیا اب یعامتجا نیمات دروم رد  نیمات نامزاس هریدم تئیه قباس سیئر ،هداز ییایربک سابع رتکد
     و دزی رد هک ینارود هژیو هب تسا ناگتسشنزاب و نارگراک تمدخ رد هکنیا زا  یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس هریدم تئیه وضع و یعامتجا
            .درک یم دای ،دوب هدرک تمدخ شخب ضایف ناتسرامیب  یقتدمحمدیس رتکد موحرم یتیصخش یاه یگژیو هب یتشاددای یط ،ناریا
     ناونع و هتسناد شخبرون رتکد یاه یگژیو زا رگید یکی ار دهعت یو             .تخادرپ شخبرون
     ماظن ( یا هفرح ،یتیریدم فلتخم یاه هصرع رد شخبرون رتکد :تسا هدرک
     نآ ،ناشیا هصخشم هجو .درک تیلاعف ... و ینامرد تامدخ ،)...و یکشزپ  یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس یمومع طباور شرازگ هب
     .داد یم ماجنا هنادهعتم و هقلاع و قشع اب ار شراک یتیعقوم ره رد هک دوب  تشذگرد زور نیمتفه تبسانم هب هک نتم نیا رد هداز ییایربک رتکد ،ناریا تشاددای
     سح ناشیا رد ،دوب لوغشم نآ هب هک یراک هب یگقلاع یب زا یا هرذ زگره  هک لبق لاس هس و یس زا :تسا هدروآ ،هدش هتشون ،شخبرون یقتدمحمدیس
     مدوب دهاش دروم نیدنچ هک درک یمن لوبق ار یراک ای یترابع هب .دش یمن  نودب شرمع رخآ هظحل ات مدش انشآ شخبرون رتکد اب یهاگشناد داهج رد
     هب یلیامت و هقلاع نم تفگ یم و دوب هدش داهنشیپ یتیلوئسم ناشیا هب هک  ،یشلاترپ ،یسانش هفیظو ،نامورحم هژیو هب ،مدرم هب تمدخ قشع ،قارغا
     شریذپ زا لبق نم رظن هب ،تفریذپ یم هک ار یتیلوئسم یلو مرادن راک نیا  نارود زا .دوب هدرک ظفح دوخ رد ار وکین لیاصخ رگید و یریذپ تیلوئسم
        .درک یم هنیداهن دوخرد ار راک نآ ماجنا هب دهعت و قشع ،تیلوئسم  ات دوب دربن یاه ههبج ناگدنمزر تمدخ رد هناقشاع و هنلاوئسم هک گنج
     رتکد موحرم یاه یگژیو رگید زا ار تین صولخ ،هداز ییایربک رتکد  ناگدش همیب هافر و شیاسآ یارب شلات اب ار شتکربرپ رمع هک یرخآ هظحل
     لد ،شخبرون رتکد زراب تافص رگید زا :تسا هتشاد راهظا و هتسناد شخبرون  ظفح دوخ رد ار هیحور نیا ،درب نایاپ هب یعامتجا نیمات ناریگب یرمتسم و
     دنیشن یم لد رب شراثآ هک یراک نم داقتعا هب .دوب تین رد صولخ و کاپ               .درک
     .تسا راک لعاف کاپ تین زا هتفرگرب ،دریگ یم رارق ناعفن یذ لابقا دروم و  و دوخ هب زومآدنپ یروآدای یارب :تسا هدرک ناونع هداز ییایربک رتکد
     رتکد هک دوب یور نیمه زا .دوب زراب تلصخ نیا شخبرون رتکد دروم رد  )ع( تیب لها نادناخ هب بستنم هک ار زیزع دیس نآ یوکین لیاصخ ،نارگید
     یتیدودحم و دوب تخسرس راک ماجنا رد هچرگا تشادن تجاجل شخبرون  ربمایپ لآ دیس هک داد یم رکذت و درک یم راختفا تبسن نیا رب هراومه و دوب
     صوصخ رد یتح هک مدوب دهاش ار یدایز دراوم .دش یمن لئاق راک ماجنا یارب  ،دشاب نارگید زا رتشیب مدرم هب تمدخ یارب ششلات دیاب ،)س(ارهز دنزرف و
      هب راک تسا رتهب هک مدش یم روآدای و مدرک یم تبحص ناشیا اب یعوضوم .موش یم روآدای همادا رد ار ناشیا یقلاخا یاه یگژیو
     هک یشور هب راک ماجنا رب یرارصا نم تفگ یم ،دوش ماجنا یرگید هنوگ  ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس هریدم تئیه وضع
     ،میهد ماجنا مدرم یارب ار راک نیا هک تسا نآ رب مدیکات هکلب مرادن ما هتفگ  رد و هدناوخ شخبرون رتکد یلصا یاه یگژیو زا یکی ار یریذپ تیلوئسم
     نامه بوخ تسا رتهب دییوگ یم امش هک یشور هب دینک یم رکف امش رگا  نیرخآ ات و ییوجشناد نارود زا مراد رطاخ هب :تسا هدروآ تشاددای نیا
     ار یریذپ فاطعنا لامک رد راک ماجنا رد یتخسرس .مینک یم لابند ار شور  یتقو .دوب یا هدنام نیمز رب راک ره ماجنا قاتشم شتکربرپ رمع یاهزور
                   .مناد یم ناشیا هصخشم هجو  یارب یبلطواد و دش یم تبحص یراک ماجنا دروم رد ناتسود عمج رد
     ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس هریدم تئیه وضع نیا  ماجنا شریذپ مدقشیپ شخبرون یقت دیس ،دش یم هدناوخارف راک نآ ماجنا
     حیضوت و هدرک ناونع شخبرون رتکد یگژیو رگید ار قح زا نتشذگ  فعضتسم و مورحم راشقا هب تمدخ هب طوبرم هک یراک نآ هژیو هب .دوب راک
     ،ناریگب یرمتسم( نامورحم هژیو هب نارگید قوقح شخبرونرتکد :دهد یم  ناونع هب بذج ناکما هکنآ مغر یلع هک دوب رطاخ نیمه هب .دشاب هعماج
       .داد یم حیجرت شا هداوناخ یتح و دوخ قوقح رب ار )... و ناگتسشنزاب  لحم ناونع هب ار یعامتجا نیمات ،تشاد ار هاگشناد رد یملع تئیه وضع
     هداز ییایربک رتکد هک دوب هتفر تسد زا ماقم نیا رگید یگژیو ،یراکتسرد  هک راب ره .دیلاب یم دوخ باختنا نیا رب هراومه و درک باختنا دوخ تمدخ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11