Page 7 - آذر و دی 1397
P. 7

25-26 همانربخ
         ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
      5

         رتهب هدـنیآ لاـبند هـب هراوـمه هک تـسا رـما نـیا رـب هاوـگ تـسا هتـشاد  ،ریخ هب تبقاع یاه ناسنا هصخشم هجو :تسا هدروآ و هدرک هراشا مه نآ هب
         رد ناـشیا هـناروآون تاـمدخ .تـسا هدوـب دوـخ نامزاـس ناـعفن یذ یارـب  رد دوب دوخ لاوحا بقارم و دشاب راکتسرد تشاد شلات .تسا یراکتسرد
         نامزاـس ماقم مـئاق ای ،دوـب یـعامتجا نـیمات ناـمرد نواـعم هـک یـنارود  تین و کاپ لد نامه لیلد هب .دشاب هتشادن تسیاشان یلمع هکنیا تهج
         هک یا هلاـس شـش هب کیدزن تصرف رـتمهم هـمه زا و دوـب یکـشزپ ماـظن  یو .تشادن ،دهد هار دوخرد ار یتسردان و یتساران هکنیا روصت ،شریخ
                                  اب یراکمه و ییانشآ تدم لوط رد .دوب قداص شرادرک و راتفگ رد نینچمه
         ییارگ لوحت و یروآوـن ،دوـب یـعامتجا نـیمات نامزاـس لـماعریدم ناـشیا
       تشاددای  هک یتامادقا .تـسا ناعفن یذ و ناـسانشراک فارـتعا دروـم هراوـمه ناـشیا  نامتک ار دراد تیعقاو هک یعوضوم دهاوخب هک مدوبن یا هنحص دهاش ناشیا
         ،تاعلاطا یرواـنف ،نامزاـس یناـسنا یورـین یاـه هزوح رد 1392 لاـس زا
                                  رتکد نینچمه .دوب رادرک و راتفگ رد شتقادص یایوگ هراومه شا هرهچ ،دنک
         رتمک و مورـحم قطانم هژیو هب هـعماج داحآ یـسرتسد ،ینامزاـس گـنهرف
                                  میدوب مه اب یدایز یاهدادخر و عیاقو رد ،دوب نوناق عبات هراومه شخبرون
         ،یا همیب تاررـقم و نـیناوق حلاـصا ،تملاـس ماـظن تاـمدخ هـب رادروـخرب
                                            .»مینک یم تیعبت نوناق زا تروص ره رد ام«
         ... و نآ ندرک وگخـساپ و نامزاـس تیفافـش داجیا ،نامزاـس یزاـس کباچ  : دوب نیا شملاک هیکت و دوب هدش عیاض ناشیا زا یقح ،قحان هب یتح هک
         ندوب ارـگ لوحت و روآوـن هک تـسا ییاهرایعم و اـه قادصم تـفرگ تروـص  رـگید زا ار ناـشیا هـب هـلوحم راک هـنیمز رد ندوـب صـصختم یو
                        .دـهد یم یـهاوگ ار ناـشیا  یـتقو :دـنک یم ناوـنع و هدرمـشرب شـخبرون رـتکد موـحرم یاـه یگژیو
         و راکمه ،تسود نیا هصخاش رگید ار ندوب ارگ لماکت ،هداز ییایربک رتکد  و نامزاـس نآ تـیرومام ساـسا رـب تـفریذپ یم تیلوئـسم یا هزوـح رد
         زا ینامزاس و یدرف ییارگ لماکت :دهد یم همادا و درمش یمرب یمیدق مزرمه  یهاگـشناد داهج رد یتقو .داد یـم شرتـسگ ار دوخ شـناد ،یراک هـطیح
         ره زا .داد یمن تیاضر دوجوم عضو هب .دوب شخبرون رتکد زراب یاهدرکیور  یتقو و تشاد لماک فارـشا شنامزاـس یاه تیرومام هب تـشاد تیلوئـسم
         نیع رد .درک یم هدافتسا یونعم و یا هفرح رظن زا ،دوخ لماکت یارب یتصرف  یاـه ثحب رد ،درـک یم تـبحص شدوـخ زا رـت هبرجت اـب ناـسانشراک اـب
         نابرهم و فیطل رایسب یحور ،تشاد راک رد هک یتخسرس و یدج هیحور  و نـیناوق هـب ناـشیا فارـشا هـکلب ،دروآ یـمن مـک اه تکرـش یـصصخت
         تهج رد یمادقا ای و دش یم ریخ یاهراک زا تبحص هک یهاگ .تشاد  یدـنمناوت و هـیحور نـیمه .تـخیگنا یمرب ار ناراکـمه بـجعت تاررـقم
         .داد یم ناشن ار دوخ قایتشا ییور هداشگ اب ،یونعم و یبهذم تیلاعف کی  رد یـتقو .مدوـب دهاـش یـعامتجا نـیمات رد ناـشیا تمـس نـیرخآ رد ار
         یرایسب زا ار شا هداوناخ و دوخ ،دوب رگراثیا رایسب شخبرون رتکد نینچمه  رد هاـفر ترازو یاهاروـش رـگید و ءاـنما تـئیه اـی هرـیدم تئیه تاـسلج
         اه نآ یعیبط قح مه نآ هک تشاد یصخش عفن ناشیارب هک ییاه تصرف زا  و قوقح ،راک تاررـقم و نـیناوق رـیظن یـصصخت لاـماک تاـعوضوم دروـم
         مورحم ....و راک نودب یاه هتفه رخآ ،ندوب هداوناخ اب ار یتاقوا لثم ،دوب  تبحص ... و وراد و نامرد هزوح ،ناریگب یرمتـسم ،ناگتـسشنزاب ،دزمتـسد
                   .دوب مدرم هب تمدخ قاتشم هراومه و درک یم  و تاررـقم یاـه هزوح رد شـخبرون رـتکد تـماق قارـغا نودـب ،مـیدرک یم
         هب هک دوب یتلصخ هدزاود اهنیا :دنک یم دیکات نایاپ رد هداز ییایربک رتکد  ناـشیا فارـشا .دوـب دز ناـبز یزاـس میمصت تـهج رد نـیناوق هـب یـهاگآ
         منک ناونع ،دای هب متسناوت شخبرون یقتدیس رتکد موحرم فصو رد راصتخا  هک یعامتجا نـیمات ناراکـمه بـجعت یـهاگ ،هـمیب هدـیچیپ تاررـقم رد
         ییاه لقادح اهنیا منیب یم ،منک یم هعجارم دوخ یخیرات نهذ هب یتقو اما  یصصخت هبنج زا .تـشاد هارمه هب ار دنتـشاد هبرجت شخب نیا رد اه لاـس
         و میوگب رادرکوکین و تشرس وکین دیس نیا فصو رد متسناوت یم هک تسا  هک سب نـیمه یدپوترا هزوـح رد زـین ناـشیا تراـهم و شـناد و یکـشزپ
         تاداس ردام صوصخ هب شنیرهاط دادجا اب ار ناشیا حور دنوادخ .مسیونب  هریدم تئیه وـضع ناوـنع هب روـشک یدپوترا ناـصصختم بـختنم اه لاـس
         و روشحم ،تشاد ناشیا هب یا هژیو و صاخ تدارا هک )س(ارهز ترضح  ناـشیا نینچمه .دوب روـشک یدپوترا نـمجنا سـیئر یـنلاوط نارود رد و
                  u .دهد رارق شترخآ هریخذ ار شرادرک و لامعا  تیلوئـسم هک ییاه هزوح رد ناـشیا درـکلمع رورـم ،دوـب ارـگ لوحت رایـسب
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12