Page 8 - آذر و دی 1397
P. 8

25-26 همانربخ
                                      ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
                                                        6

                  :دش حرطم ناریا یزاسوراد تعنص تیعضو یسررب تسشن رد
              !هدش یلومعم یربخ یزاسوراد یاه هناخراک یلیطعت

         ینابیش دمحا رتکد روضح اب نابآ متسیب ،"روشک یزاسوراد تعنص تیعضو یسررب" درگزیم
         هریدم تئیه وضع( یدابآریخ یضترم ،)ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس سیئر(
                                                        یربخ شرازگ
         تلاکشم و لئاسم هب تسشن نیا رد .دش رازگرب )ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
         هنیمز نیا رد تسرد تامیمصت رگا دش هداد رادشه هکنیا نمض .دش هتخادرپ زورما ییوراد زور
         نارحب راچد هعماج تملاس هک دوش یم وربور لکشم اب یزاسوراد تعنص اهنت هن ،دوشن هتفرگ
                                            .دش دهاوخ            !؟هدش هداس یربخ ییوراد یاه تکرش یلیطعت  ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس سیئر ،ینابیش دمحا
     زا یا هچخیرات نایب نمض ینابیش دمحا رتکد تسشن نیا همادا رد  زا شیپ هکنیا نایب اب ،یزاسوراد تعنص تیعضو یسانشراک درگزیم رد
     میتشاذگ تشخ یور رب تشخ :تشاد ناونع تعنص نیا یریگ لکش  دودح :تفگ ؛دوب روحم تراجت و روحم تادراو ام یزاسوراد ،بلاقنا
     ینیرفآ تاهابم تیعقوم و یگدنلاب نینچ هب ناریا یزاسوراد تعنص ات  یجراخ یتیلم دنچ یاه تکرش یوس زا لخاد رد اهوراد زا دصرد ۲۵
     کدوک و مدرک یدرگاش ییوراد ناهارمه رضحم رد لاس ۴۲ نم .دیسر  یاهوراد زا اه تکرش نیمه تسد هب زاب رگید دصرد  ۷۵  و دندش یم دیلوت
     دیراد دای هب زگره ایآ .میدناسر یناوج هب یلدمه و یهارمه اب ار تعنص  رد .دش یم دراو ناریا رازاب هب روشک زا جراخ یاه هناخراک رد هدشدیلوت
     هدش لیطعت یزاسوراد تکرش کی زا یطخ ،تلاکشم اب ییورایور رد  یملاقا هک تشاد قلعت یناریا کچوک یاه تکرش هب یمک مهس نایم نیا
     ،ییوراد یاه تکرش یلیطعت هک میا هدیسر یبیجع طیارش هب نلاا ،دشاب        .دندرک یم دیلوت otc یاهوراد
     ،رودص زا شیپ ار نامرف قاتا نیمارف دیابن ایآ .تسا هدش یلومعم یربخ  بلاقنا زا لبق یزاسوراد تعنص : تفگ تحارص اب دیاب :داد همادا یو
     رد ار تعنص نیا ام .تشاذگ نایم رد وراد تعنص هبرجت بحاص یلاها اب  نیا رد یتبثم رایسب تلاوحت ،بلاقنا زا دعب و تشادن ینادنچ قنور ناریا
     .میداد روبع راشف و میرحت یاه هندرگ زا هلاس ۸ گنج طیارش نیرت ینارحب  رد تسیاب یم اه هناسر .میراذگب جرا نآ هب دیاب ام هک داد خر گرزب ءلاخ
     تلاکشم .مدوب هجاوم تلاکشم اب کیدزن زا هناخترازو رد مدوخ هدنب  مان هب یا هدیدپ دشر و دلوت فیک و مک و دنراذگب مامت گنس هنیمز نیا
     ار اه نآ زورما هک یلئاسم یلیخ و یلام تلادابم تلاکشم ،میرحت  یارجا .دننک سکعنم مدرم هب ار ۵۷ لاس زا سپ روشک یزاسوراد تعنص
     ام یراکردنا تسد نامز رد ،دننک یم تسرهف هتسجرب و هژیو تروص هب  ،روشک ییوراد ماظن  هدنهد لکش ناونع هب کیرنژ حرط زیمآ تیقفوم
                        .تشاد دوجو مه       .دیشخب ناریا یزاسوراد هب ینیسحت روخ رد رادتقا
     ینیرفآراختفا یزاسوراد تعنص رد ام شلاترپ ناراکمه :تفگ یو
     و اه شلات هب اه هناسر کمک اب دیاب ام هتسیاش و فیرش مدرم و دندرک  تسا یساسا یلااک ره زا رت مهم وراد
     تادراو و یگتسباو هک یناوت .دننک ادیپ فارشا هدشن هدید یاهراکتشپ  هکنیا و مدرم یلام عسو نتشاد رظن رد هکنیا ناونع اب ،ینابیش دمحا رتکد
     یتفگش زاب دناوت یم و تسا هدنز زونه ،دناسر ییافکدوخ و للاقتسا هب ار  :تفگ ،دنشاب هتشاد یسرتسد نامرد و وراد هب دنناوتب دیاب تلم داحآ همه
     اه هاگتسد ظاحل زا هچ و دیلوت شناد رظن زا هچ تیفرظ نیا .دنیرفایب  یرست روشک یزاسوراد تعنص رد فده نیمه اب ،ییارگ کیرنژ درکیور
     و دننک ایهم یرکف قاتا هک تسا نیا مهم طرش اما .دراد دوجو نانچ مه  هب ار ام و دش نامروشک رد تعنص نیا نوزفازور هعسوت ثعاب و دش هداد
     یافیا اه یریگ میمصت رد تعنص زوسلد ناریدم و هبرجت و شناد نابحاص  ،دصرد ۹۷ یتیعمج صخاش دشر مغر یلع نونکا مه هک دناسر یتیعقوم
                       .دنشاب هتشاد شقن  .دنک یم نیمات ناریا یزاسوراد تعنص ار روشک ییوراد فراصم
                              دوجو هدنامیقاب دصرد ۳ تادراو تشپ یمهم لیلاد :داد همادا ینابیش
             هفرط کی نامرف هن تسا لح هار یرکفمه  ،تعنص هک دنک یم عناق ار یا هدننک تواضق ره اه نآ نتسناد هک ،دراد
     لااب نآ رفن کی تسین ناگداپ هک یزاسوراد تعنص :داد همادا ینابیش  رد دصرد ۳ دیلوت هکارچ ،دهد همادا یلعف دصرد ۹۷ دیلوت هب ناکامک
     و یرکف مه اب مراد خسار داقتعا .دنتسیاب رادربخ هیقب و دنک رداص نامرف  ار ینلاک رایسب یاه هنیزه و هدوبن هفرص هب نورقم هجو چیه هب روشک لخاد
     هکنیا رب طورشم .مینک یم روبع مه دیدج یاه میرحت زا یناسآ هب یهارمه       .تخاس دهاوخ تعنص هجوتم
     تعنص شمارآ و دبوکن خی هوک هب ار تعنص یتشک ،هدیدن نافوط یادخان  وراد :تفگ ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس سیئر
     هچ یلعف تلاکشم .دنزن مه رب هنایشان تامیمصت اب ار روشک یزاسوراد  هداعلا قوف تیمها زا ،یساسا یلااک کی اب هسیاقم رد هک تسا یلوصحم
     ناهارمه .میا هدرک هدافتسا تصرف ناونع هب اه میرحت زا هراومه ام ؟دنتسه  کی نادقف تروص رد ناوت یم هراومه نوچ تسا رادروخرب یرتشیب
     داوم مرگ کی دیلوت هب رداق بلاقنا لیاوا هک دنراد دای هب بوخ یمیدق  وراد  هنیمز رد اما درک نآ نیزگیاج ار یرگید هدروآرف ،یساسا یلااک
     هب اه یزاسوراد زاین زا دصرد ۵۰ ههرب نیا رد اما ،میدوبن ییوراد هیلوا   .درادن دوجو ینیزگیاج نیا ناکما
     هب میرحت لیدبت قادصم نیا ایآ .دوش یم عفر روشک لخاد رد هیلوا داوم  دنق دض یاهوراد دیاب دنق یرامیب هب لاتبم ضیرم :داد حیضوت ینابیش
                        .تسین تصرف  نیاربانب .تشاد یدوبهب راظتنا و داد نکسم وا هب ناوت یمن .دنک فرصم
     روشک زا .مینک دیلوت لوپمآ هکوپ میتسناوت یمن یتح ام :دوزفا یو  هاگیاج اه یراذگ تسایس و نلاک یاه یریگ میمصت رد وراد هاگیاج
     عفترم یلخاد زاین مه رضاح لاح رد یلو ،میدرک یم دراو هشیش هیاسمه  طیارش نیرت ینارحب رد وراد زارفارس تعنص .دنک یم دوخ نآ زا ار یا هژیو
     تلاکشم راکنا دصق نم .مینک یم رداص ار دوخ دازام تادیلوت مه و هدش  دمآرد و تیعمج نازیم اب بسانتم ،فلتخم یاه ههد رد روشک یسایس
     هک تسا یلیس دننام ،یزاسوراد تعنص رد ام یاه یدنمناوت یلو مرادن ار  هدرک نیمات ار ییوراد تاجایتحا و دوب روشک یاهزاین یوگباوج ،مدرم
     راکتشپ و غوبن نابحاص و دنمشناد همه نیا .درک دهاوخ ناریو ار یدس ره  تلاکشم اب هک دناد یم ادخ ،میتشادن ییافوکش تعنص نینچ رگا .تسا
     و زورما ییوراد تلاکشم لح رد ار روشک ،دنراد روضح تعنص رد هک   .دش یمن اپ هب وراد دوبمک اب هک ییاه هنتف هچ یلعف
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13