Page 9 - آذر و دی 1397
P. 9

25-26 همانربخ
         ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس
      7
       یربخ شرازگ

          ای ناتسنمرا ییوراد یاه هنیزه .دینک یسررب ار قارع یوراد تادراو یلام  یاه یریگ میمصت رد ار اه نآ هکنیا رب طورشم .دناسر دنهاوخ یرای ادرف
          ندش نشور هب دیاش هیسور زا حرط لباق یدروم .دینک یبایزرا ار هیکرت  رد هشیر تاراهظا نیا و میهاوخب رظن اه نآ زا .میهد تکرش وراد اب طبترم
          هب لوپ رلاد درایلیم  ۲۰  هیکرت هب رفس رد نیتوپ لاسما .دنک کمک ثحب    .میرامشب مرتحم ار هبرجت و شناد
          یمک ظاحل زا ار دوخ ییاناوت تساوخ نانآ زا و داد اج نآ یاه یزاسوراد
          یاه تکرش زا یرایسب .دنناسرب ناریا یدیلوت هینب فصن هب لقادح یفیک و هدرک لکشم راچد ار تعنص یپ رد یپ یاه لمعلاروتــسد
          یسور یاه تکرش هب دوخ یروآ نف و شناد لاقتنا لاح رد نونکا مه ام  یتایح تامادقا هار رس ار یسارکورب رکیپ لوغ نوزلح :تفگ ینابیش
          راختفا سح زا هدنکآ ار یرویغ یناریا ره تیعقاو نیا نتسناد .دنتسه  و یپ رد یپ هک ییاه لمعلاروتسد .دیهدن رارق روشک یزاسوراد تعنص
         .دنا هدرک بسک روشک یزاسوراد قفوم ناریدم ار راختفا نیا هک دزاس یم  تافآ زا یکی هب ،دنوش یم غلابا ریثکت لاح رد یاسور رتافد زا زور ره
                                  ترازو یوس زا همه دش هتفگ هک یدراوم .تسا هدش لیدبت تعنص دیدج
              هدرکن فقوتم ار وراد دیلوت هک تــسا یقلاخا نادجو  نوچ ،دشاب وگخساپ دیاب هک تسا تشادهب ترازو نیا اما ،تسین تشادهب
          فقوتم وراد دیلوت یناماسبان عاضوا نینچ رد ارچ :داد همادا یدابآریخ  هناخترازو نیا مچرپ ریز ار شدیفم و یتایح یاه تیلاعف ،وراد تعنص
          نلاف یزاس لیبموتا هناخراک لثم .تسا یقلاخا نادجو طقف نوچ ،دوش یمن  جاتحم طیارش هب یهاگن اب دنناوت یم مه اه هناخترازو ریاس .دهد یم ماجنا
          فقوتم ار دیلوت اروف ،دیسر ناش شوگ هب زرا ندش نارگ ربخ ات هک دیتسین  یلکشم ،روشک عیانص نیرت یلاع زا یکی ناونع هب وراد تعنص تدعاسم
           ۱۰  رگا ،میتفگ تلود هب راب اه هد ام .دنک ادیپ شیازفا اه تمیق ات دندرک  یدرایلیم یاه کمک لابیلاو و لابتوف هب یتقو .دننک لح ار شتلاکشم زا
          زا ار تیامح نآ دصرد  ۵  ،دینک یم یزاسوردوخ زا هک یتیامح دصرد  یاه تکرش ،اه یزاسوراد تلاکشم زا مه یهرگ تسین دب ،دینک یم
          دعب قارع روشک .دش دهاوخ لح ام تلاکشم همه ،دیهد ماجنا یزاسوراد  هدننک هضرع ،هدز نارحب زکارم نیا .دینک زاب اه هناخوراد و وراد شخپ
          .دنک یم هیهت ناریا هلمج زا اهروشک ریاس زا ار شیاهوراد مامت ،گنج زا  هب یلام عاضوا اب زورما و دنتسه مدرم ناج  هدننکایحا یاهورادشون
          هیاسمه یاهروشک هب فلتخم یاه هار زا ناریا یدیلوت تیفیک اب یاهوراد .دنتسه طیارش رییغت دنمزاین یدج روط هب ،هدش هدیشک فاعضتسا
          رگید هار هروک رازه و ناتسدرک هار زا ،یدزد ،قاچاق هار زا .دوش یم هدرب
          اهب بوبحم تعنص نیا هب ارچ بوخ .دروآ یم رد ناگیاسمه رازاب زا رس !هدشن کرد لخاد رد یزاسوراد شزرا قمع
          .تسا هدرک داجیا یلغش تصرف رازه  ۷۰  امش یارب هک یتعنص ،دیهد یمن  یاکیدنس هریدم تئیه وضع ،یدابآریخ یضترم ،تسشن نیا همادا رد
          روشک رد وراد شورف ناموت درایلیم رازه ۲۷ هک میدرک ینیب شیپ لاسما ام  تعنص رد هک یماقرا هب هراشا اب ،ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص
          رازه  ۲۱  شورف ،دهد ناشن یکدنا شهاک مقر نیا رگا ؛تشاد میهاوخ  هدش ناونع اه هناسر رد اهراب :دوزفا ،دوش یم اجباج روشک یزاسوراد
          ناموت درایلیم رازه ۱۳ لقادح دیاب تلود غلبم نیا زا .تسا یمتح ،درایلیم  ایآ .دوش یم دیلوت لخاد رد روشک زاین دروم یاهوراد زا دصرد  ۹۷  ،تسا
          ،دنک تخادرپ هدننکدیلوت و شخپ یاه تکرش هب زیشنارف دصرد ۷۰ تباب  لودج رد ار دصرد نیا رگا ،تسا هدرک کرد ار تیعقاو نیا قمع یسک
          رازه ۸ هب ددع نیا یعامتجا نیمات نامزاس و هجدوب یاه فیدر رد یلو  ،مینک یم هنیزه رلاد درایلیم  ۱.۴  هدنامیقاب دصرد  ۳  یارب ،میراذگب بسانت
                         .دسر یمن ناموت درایلیم  فصن ینعی ،تسا رلاد درایلیم  ۴۵.۴  یلخاد دیلوت دصرد  ۹۷  شزرا سپ
                                  یوراد جراخم ات میراذگب رلاد درایلیم  ۱.۴  یور دیاب ار ناریا یزرا دمآرد
                    دوش یم فاحجا وراد تعنص قح رد       .دراد تیانع مهم نیا هب یسک ایآ .دوش نیمات روشک
          یزاسوراد تعنص هجدوب زا داقتنا اب نینچمه ،یدابآریخ یضترم رتکد
          زیشنارف هجدوب اما ،دش هداد شیازفا هتشذگ لاس رد عیانص همه هجدوب :تفگ دنسرب ناریا هب دنراد وزرآ هقطنم یاهروشک
          ؟تفریذپ وراد تعنص قح رد ار یفاحجا نینچ دوش یم هنوگچ .دنام تباث وراد  هک یغلبم لک ،رضاح لاح رد هک بلطم نیا هب هراشا اب ،یدابآریخ رتکد
          دنک یم همیب ار رفن نویلیم  ۱۱.۵  یلوصا یزیر همانرب و یلام هناوتشپ نودب تلود  لقادح هک یلاح رد تسا رلاد نویلیم ۶۰۰ ،دننک یم هنیزه دصرد ۹۷ یارب
            .دراد یم هگن تباث رگ همیب یاه نامزاس رد ار وراد هجدوب هک یلاح رد  دانسا :تفگ ؛دریگ یمن رظن رد یسک ار یزرا ییوج هفرص رلاد درایلیم ۲۵
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14