Page 7 - غذاودارو - بهمن 1397
P. 7

5            ماــما کرــمگ رد تادــهعت ثــحب هراــبرد          نــیچ و دــنه روــشک ود زا ار هــیلوا داوــم نــیمات
     27 هـــمانرـــبخ  دودــح یراــج لاــس یادــتبا زا اــما :تــفگ      اــب یراکــمه هــنیمز رد زــین اه تکرــش ،مــیرادن
                                          اهروــشک نــیا اــب یلکــشم هــک ییاجنآ زا و دراد
            ،دراد دوــجو تیــساسح تدــش هــب یــنیمخ
                                              .دــنرادن یــتیدودحم اهروــشک نــیا
            لــیلد هب یــکرمگ زاــب هــمانراهظا هرــقف رازــه
              .مــیراد زرا ءاــشنم دــک ندــشن هــئارا
                                          لرــتنک تــحت داوــم و وراد روــما لکرــیدم
            یــنیمخ ماــما هاگدورــف کرــمگ هدــنیامن
                                          زا حــیرص داــقتنا اــب وراد و اذــغ نامزاــس
            اــهلااک یدــصرد صــیخرت هراــبرد ،)هر(
            یــنیمخ ماــما هاگدورــف رد :تــشاد راــهظا         زا يــخرب یــناگرزاب شــخب دــنک درــکلمع
                                          اــب :تــفگ وراد هدــننکدیلوت یاه تکرــش
            هــک میا هتــشادن یــکرمگ دروــم چــیه         هزوــح رد لئاــسم زا یرایــسب هــکنیا دوــجو
            دــشاب هتــشاد زرا ءاــشنم دــک زا رــیغ یا هلئــسم     ،دوــش یم هداد اــهراکهار و ملاــعا یــناگرزاب
            .دــشاب هدــنام ناــش یلااک کرــمگ نــیا رد و        هدــننکدیلوت یاه تکرــش یــناگرزاب شــخب
            هاگدورــف کرمگ یراــجت ود هزوــح رــیدم           ناــش لئاسم و دــننک یم لــمع دــنک رایــسب
            لــماعریدم ناوــنع هب امــش :درــک دــیکات ،ماــما نیچ کناب نولنوک اب طباور  عوــضوم نــیا هــک دــننک یمن یرــیگیپ ار
            هــک یــناگدنیامن زا یــیوراد یاه تکرــش  هـسلج رد هـک زـین یزـکرم کـناب هدـنیامن  ترازو رد هــک یــیاه تیلاعف دوــش یم ثــعاب
            تاــعلاطا دــیهاوخب ،دیداتــسرف کرــمگ هــب  روضح زرا لاـقتنا و لـقن یاـهراکهار یـسررب  دنیــشنن رــمث هــب ،درــیگ یم ماــجنا تــشادهب
            تــبث لااک صــیخرت هــنیمز رد ار مزلا و لــماک  هدمآ دوـجو هب تلاکـشم هـب هراـشا اـب تـشاد  ورــبور لکــشم اــب وراد دــیلوت هدــنیآ رد و
            رــگا اــم یــکرمگ دــحاو رد هــکارچ دــننک  ،ناریا هـیلع اکیرمآ دـیدج یاه میرحت زا دـعب  دوــخ دــعب و مدرــم لوا هــلحرم رد و دوــش
            چیه ،دــشاب هتــشادن دوــجو یا هــبوصم لکــشم  عـضو هراـبود یاـه میرحت هـک ینامز :تـفگ .دــننیبب بیــسآ اه تکرــش
                    .دــنام یمن یــیلااک  یاهروـشک اـب یراکـمه تـیعضو ،دندـش  لرــتنک تــحت داوــم و وراد روــما لکرــیدم
            رــگا :درــک حــیرصت ،یــناخمرک روپاــش  یزکرم کـناب اـما ،درـک ادـیپ رـییغت فـلتخم  یرــیگیپ راتــساوخ ،وراد و اذــغ نامزاــس
            زوــجم ،دــشاب هدــش شرافــس تــبث یــیلااک  طابترا یارـب دیدج یاـه هار لاـبند هـب هراوـمه  یاــه کناب قــیرط زا اه تکرــش یدــج
            هتــشاد مــه ار ناــمرد و تــشادهب ترازو .تـسا عـناوم و تلاکـشم لـح و  درــک دــیکات و دــش تــشادهب ترازو و لــماع
            دــنام یمن گرــمگ رد هــجو چیه هــب دــشاب  دــنه روــشک ود اــب یراکــمه هراــبرد یو  نــئمطم ،دیوــشن ناــتراک رــیگیپ ناــتدوخ رــگا
            هــکنیا رــگم ،دــسر یمن هــکورتم هــلحرم هــب و  یرازــگراک طــباور :تــشاد راــهظا نــیچ و .دــتفا یم قــیوعت هــب ناتیاه تــساوخرد دیــشاب
            .دــشاب هتــشاد یــگنیدقن ثــحب رد یلکــشم  کــناب نوــلنوک قــیرط زا نــیچ روــشک اــب اــم
                           راــچد یــتدم یراکــمه نــیا هــک دوــب نــیچ ییوروی تلااقتنا و لقن هبوصم غلابا
                !دنک یمن یراکمه کنابوکوی  هــک تــسا هــتفه ود دودــح اــما ،دــش لکــشم  لرــتنک تــحت داوــم و وراد روــما لکرــیدم
            ینابیتـشپ یـلام نواـعم( ور هدـنخ یـلع  قــیرط زا و تــسا هدــش قباــس دــننام طــباور  لوپ لاقتنا و لــقن هرابرد ،وراد و اذــغ نامزاــس
            هـک زـین )یزرواـشک کـناب هـجراخ لک هرادا  لاــح رد لــماع یاــه کناب هطــساو هب و هــیپور  هتــشذگ هــتفه :تــفگ اــپورا هــیداحتا یــیوروی
            تـسشن رد یزرواـشک کناب هدنیامن ناوـنع هب     .تــسا ماــجنا  روــضح اــب ،تــشادهب ترازو مــیرحت داتــس
            داوـم زرا لاـقتنا و لـقن یاـهراکهار یـسررب         و )تــشادهب تــقو رــیزو( یمــشاه رــتکد
            ررکم داقتنا هـب خـساپ رد ،تـشاد روضح هیلوا  کرمگ رد زاب همانراهظا هرقف رازه  کــناب لک ســییر( یــتمه رــصانلادبع رــتکد
            :تـفگ نایـسراپ کـناب درـکلمع زا نـیرضاح  ینیمخ ماما هاگدورف  اــپورا هزوــح دروــمرد یــیاه قفاوت ،)یزــکرم
            هـمه یارـب کـنابوکوی ندرـکن یراکـمه  یــناخمرک روپاــش ،تــسشن نــیا هــمادا رد  هــک دیــسر بــیوصت هــب یا هــبوصم و تــشاد
            یتلاکـشم نایـسراپ کـناب هـلمج زا اـه کناب  یــنیمخ ماــما هاگدورــف کرــمگ هدــنیامن( .دــش دــهاوخ غلاــبا نآ یــیارجا لمعلاروتــسد
            وکوی هک یدوجو اـب .تـسا هدروآ دوـجو هب ار  هــک عوــضوم نــیا هــب هراــشا نــمض ))هر(
            لوـبق ،نایـسراپ کـناب اـب هرـکاذم رد کـناب
            رد تخادرپ مدـع تروـصرد هک تـسا هدرـک
                                               يكمن ديعس رتكد ياقآ بانج
            ار )یـلاطبا( هـجو اما دوـش لاـطبا ،ررـقم ناـمز
                                          يكشزپ شزومآ و نامرد ،تشادهب مرتحم ريزو
            هیوناث یاـه کناب رگید ای و نایـسراپ کـناب هـب
            قـیرط زا تـسا هدـش ررـقم هـکلب ،دـهد یمن  رپ یاه مشچ هک تسا نآ هاوگ ،تلم یلاکو هناعطاق دییات اب یروهمج مرتحم سییر هناربدم باختنا
            لـصف و لـح ار عوـضوم یـمیرحتریغ کـناب  .راومهان اپ شیپ ریسم و تسا هاتوک ور  ِ شیپ تصرف .دنا هدمآ امش مودق لابقتسا هب یناوارف دیما
            دوـجو هب ار یتلاکـشم عوـضوم نـیا هـک دـنک  قیاقد ،تناما نیا ندناسر دصقم هب و نتشادرب یارب ،هدنام یقاب یاهزور ندرمش یاج هب هک میراودیما
                      .تـسا هدروآ  دینک یمدرم هیده ار اه هفحت نیرتهب میظع جنگ نیا زا و دیروایب هرامش هب ار هدش هریخذ تاظحل و
            و لــقن یاــهراکهار یــسررب تــسشن  لمع و نامیا ،سفن تملاس هک دنراد دیما نانچمه ،یملاسا بلاقنا درگلاس نیملهچ هناتسآ رد هک
            خــساپ و شــسرپ اــب هــیلوا داوــم زرا لاــقتنا  هناهب .دناسرب شمارآ و نما لحاس هب ار ناش هرمزور یگدنز هتخیوآ نافوط هب یتشک ،نلاوئسم حلاص
            یاه تکرــش ناگدــنیامن و نلاــماعریدم .میشاب امش رانک رد ات میا هدمآ مطلات نیا رد مییوگب هک تسا یبوخ تصرف ،کیربت
            ناگدــنیامن ،یــناگرزاب نارــیدم ،یــیوراد
                            ناريا یناسنا یاهوراد عيانص نابحاص یاكيدنس
            u .درــک ادــیپ هــمادا اــه کناب و کرــمگ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12