Page 8 - غذاودارو - بهمن 1397
P. 8

6                   دندرک حطم نیلانآربخ یرازگربخ تسشن رد اکیدنس هریدم تئیه یاضعا
                                                           27 هـــمانرـــبخ
        !کرتشم یهدنامرف کی دنمزاین وراد هلئسم لح


       یسررب هب ،دندوب هدید کرادت نیلانآربخ یرازگربخ رد هک یتسشن رد روضح اب اکیدنس یاضعا ،هتشذگ هام
       دنتخادرپ اه تسب نب و اه یتساک ،اه میرحت ،زرا لاقتنا و لقن تلاکشم ،ناریا رد یزاسوراد تعنص دوجوم تیعضو
       یراذگ تسایس یاروش وضع( یرجاهم دمحم روضح اب هک تسشن نیا رد .درک ادیپ اه هناسر رد یبوخ باتزاب هک
       رازگرب )یعامتجا سیورس ریبد( یتاجن نیسحدمحم و )یریبدرس یاروش وضع( ییابداردص میرم ،)نیلانآربخ
       رتکد ،هدازرگرز اضردمحم رتکد ،یدابآریخ یضترم رتکد ،)اکیدنس هریدم تئیه سییر( ینابیش دمحا رتکد ،دش
       حرط هب )ناریا یناسنا یاهوراد عیانص نابحاص یاکیدنس ریبد( یهاجنامیلس یدهم رتکد و نایمیلع دادرهم
       یوراد تیفیک و دیلوت هنیمز رد دوجوم یاه هبئاش و اه لاوس هب و هتخادرپ یزاسوراد تعنص یلصا و مهم لئاسم
                     .دیناوخ یم ار تسشن نیا شرازگ زا یحورشم همادا رد .دنتفگ خساپ یناریا


       دوـجو اـب :تـفگ ،ینابیـش دـمحا رـتکد
       یداـع طیارـش هتـشذگ لاـس لـهچ رد هـکنیا
       یاـه همجه دروـم هـشیمه و میا هتـشادن
       ،رـضاح لاحرد اـما ،مـیا هتفرگ رارـق فـلتخم
       ییایمیـش یوراد هدـننکدیلوت هـناخراک ۱۰7
       تواـفت هدنهد ناـشن هـک مـیراد روـشک رد
       هتـشذگ هـب تبـسن تـعنص نـیا تفرـشیپ و
       دراوـم نـیا هـمه هـب رـگا نـینچمه .تـسا
       یاـه هدروآرف و لـمکم یاـه هدننک دیلوت
       ۲۰۰ دودـح یددع هـب مـینزب عـمج ار یـعیبط
            .میـسر یم لاـعف هـناخراک
       زا لـبق هـک بـلطم نـیا هـب هراـشا اـب یو
       روـشک لخاد رد یا هـیلوا هداـم چـیه بلاـقنا
       کـی رـضاح لاحرد یـلو دـش یمن دـیلوت
       میراد هـیلوا داوـم مـسا هـب یتـسدلااب تـعنص
       زاین دروـم هیلوا هداـم دـصرد ۵۰ لـقادح هـک  زا عـقاوم یـلیخ رد ،دوـجوم یاه یتخـس  هتسیاش یباختنا ،یکمن رتکد باختنا
       راـهظا ؛دـنک یم دـیلوت ار روـشک یزاـسوراد  و تفرـشیپ یارـب یـتصرف ناوـنع هب اـه میرحت تعنص سنج زا
       روـشک رد هـیلوا داوـم یـضعب دـیلوت :تـشاد  زورما هـک ییاج اـت .دـنا هدرک هدافتـسا هعـسوت  هرـیدم تئیه سـییر( ینابیـش دـمحا رـتکد
       شـخب نـیا رد یـتح و تـسا یدـص رد دـص  رد ار زاـین دروـم یوراد دـصرد 97 زا شـیب  یناـسنا یاهوراد عـیانص ناـبحاص یاکیدنـس
       یـبوخ تـصرف هـک مـیراد مـه تارداـص  زا لـبق هـک یلاحرد مـینک یم دـیلوت لـخاد  هـب ار دوـخ یاـه تبحص یادـتبا هـک )نارـیا
       اهنت و دـیآ یم باـسح هـب تـعنص نـیا یارـب  لکـش هب وراد تعنص مـسا هب یزـیچ بلاـقنا  تـشادهب ترازو رد دـیدج یاـه باصتنا
       هطـساو داوم هب اـم ییوراد تـعنص یگتـسباو  دـیلوت هزوـح رد هـک یـشخب ،میتـشادن یـلعف  دیعـس رتکد :درک ناونع ،دوـب هداد صاـصتخا
       زاین هـیلوا داوم دـیلوت هیاپ ناوـنع هب هـک تـسا  هتـسباو تـعنص کـی درـک یم تـیلاعف وراد  یزاـسوراد تـعنص سـنج زا یدرـف ،یـکمن
       روـشک یوراد ی اـت فـلا زا عـقاو رد .مـیراد  شا هرادا یـتیلمدنچ یاه تکرـش و دوـب  طیارـش اب و هدرـک راک هزوـح نـیا رد ،تـسا
       تـسین مه رارـق و دوـش یمن دـیلوت لـخاد رد  زا ۲۵٪ اـهنت تـلاح نـیرتهب رد و دـندرک یم  یراودیما ثعاب عوضوم نیمه .تـسانشآ نآ
       یاهروـشک رد هـکروط نامه ،دـشاب نـینچ  و دوب لـخاد دیلوت روـشک یـفرصم یاـهوراد  ،هزوـح نـیا هـب ناـشیا دورو اـب هـک تـسا
       کـی هـک تـسین روـط نیا مـه هتفرـشیپ .دـش یم نـیمات تادراو قـیرط زا یـقبام 7۵٪  اه نآ اـب وراد تعنص هـک یلئاـسم زا یرایـسب
      .دـشاب یلخاد دیلوت اـقلطم یدـیلوت لوـصحم  ناـبحاص یاکیدنـس هرـیدم تئیه سـییر  رـه هـب هـک تلاکـشم یـضعب و هدوـب رـیگرد
                      دـعب :تـفگ ،نارـیا یناـسنا یاـهوراد عـیانص  مه ام .دوـش لح ، هدـشن فرطرب نلاا ات لـیلد
        میهد ماجنا میناوت یمن لوپ لاقتنا  نیودت یـیوراد نیون ماـظن حرـط ،بلاـقنا زا  اـب یراکـمه هـب فـظوم ار دوـخ اکیدنـس رد
       ،تـسا هدرک دیکات اهراب هک ینابیـش رـتکد  اـب و دوـب یدـمآراک رایـسب حرـط هـک دـش .میناد یم تلاکـشم لـح یارـب یـکمن رـتکد
       دروـم وراد ،اکـیرمآ یاـهاعدا فلاـخرب  یـیارجا زاـسوراد ناراکـمه دـنمناوت تـسد  هـک بـلطم نـیا ناـیب اـب ینابیـش رـتکد
       هلئـسم اب ام هـمه :داد حـیضوت ،تـسا مـیرحت  یناوارف کـمک یزاـسوراد تعنص هـب و دـش  تاعبت و تلاکـشم اـه هزوح ماـمت رد مـیرحت
       فلتخم یاـه هرود رد و میتـسه انـشآ مـیرحت  یـیارجا و یـیاهن ،حرـط نـیا رـگا و درـک  :درـک ناوـنع ،تـسا هدرـک داـجیا یداـیز
       ،بلاـقنا زا سـپ .میا هتـشاد ار نآ هـبرجت  .مـیدوبن یـلعف هاگـیاج رد زورـما ،دـش یمن  مـغر یلع ،وراد تـعنص رد اـم ناراکـمه
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13