Page 9 - غذاودارو - بهمن 1397
P. 9

7            یزاـسوراد تـعنص ،یداـبآریخ رـتکد  هـمادا رد زـین هدازرـگرز اـضردمحم رـتکد  هدوـب ور هـبور مـیرحت اـب هـشیمه اـم روـشک
     27 هـــمانرـــبخ  چـیه قارـع روـشک :تـشاد راـهظا و تـسناد  رد وراد هـیهت یارـب دوـجوم یاـه ینارگن اـب  یتخـس هرود ،گـنج ناـمز ،لاـثم روـط هب
                           طاـبترا رد یلاوـس هـب خـساپ رد تـسشن نـیا
                                          .تـسا هدـش داـیز اـی مـک نآ تدـش طـقف و
            هـقطنم رد صاـخ یـهاگیاج یاراد ار نارـیا
            یگزات هب هـیکرت ،درادن یزاـسوراد هـناخراک
                           یدـصرد 97 نـیمات دوـجو اـب :تـفگ هدـنیآ
                                          جوا اـه میرحت مـه ۱۳9۱ لاـس و میتـشاد ار
            و هدرـک عورـش ار هزوـح نـیا رد تـیلاعف
                                          هرود کـی زا سپ اـما .دـش تخـس و تـفرگ
                           یارـب یـیاه ینارگن ،روـشک یـیوراد زاـین
                           اما دراد دوـجو اهوراد یضعب هـضرع و دـیلوت
            یـتقو و درادـن یا هـناخراک چـیه مـه هیـسور
                                          زا اددـجم ،دوب هدـش رـتهب طیارـش هـک هاـتوک
            ار روـشک هـس نـیمه یـیوراد تادراو مـجح
                                          یرتـشیب یگدیـسر و هجوت هـک دیـسر یـیاج
            هـسیاقم نامدوخ روـشک اـب و مـیریگب رـظن رد  هنوگچ هـک مـیا هتفرگ داـی لاـس یـس نـیا رد  هب اـه میرحت تـیعضو لاـسما و هتـشذگ لاـس
                           عقاوم رد اـت میـشاب هتـشاد نـیزگیاج یاـه هار
            تادـیلوت هاگـیاج و تـیمها هـجوتم ،مـینک  ،اه نآ زا یـکی و مینک هدافتـسا اـه نآ زا مزلا .دراد مزلا
             .میوـش یم روـشک زاـین نـیمات رد یـلخاد  نـیاربانب .تـسا نـیزگیاج یاـهوراد ثـحب  ناـبحاص یاکیدنـس هرـیدم تئیه سـییر
            یوراد تـیفیک دروـم رد هبئاـش داـجیا یو  نـیا هـک مـییوگب مـیناوت یم هـنایماع ناـبز هـب  :داد هـمادا ،نارـیا یناـسنا یاـهوراد عـیانص
            و تـسناد ناگدـننکدراو عـفن هـب ار یـناریا  هتـسب تسد ،اـه میرحت لـباقم رد تـعنص  هـب وراد مـیرحت لکـشم هـکنیا دوـجو اـب
            یاـهوراد تـیفیک تاـبثا تـهج رد :تـفگ  شدوـخ یاـپ یور هـتفرگ داـی و تـسین  بـلغا و تـسین اـهلااک هـیقب مـیرحت تدـش
            مـینک هراـشا عوـضوم نـیا هـب دـیاب یـناریا  رد مینک هاگـن هنلاداع مـیهاوخب رـگا .دتـسیاب  هـک دـنراد یـگدامآ یـجراخ یاه تکرـش
            9۲٪ ،یـبلق یاـه یرامیب ناـمرد یارـب هـک  و تـسه نـیزگیاج یوراد ،دراوـم زا یـلیخ  دنـشورفب نارـیا هـب ار هـیلوا هداـم اـی سـنج
            ،دوـش یم دـیلوت روـشک لـخاد اـهوراد زا  دـنامب وراد نودـب راـمیب هـک تـسین روـط نیا  یـیاج هباج هلئـسم ،لکـشم نـیرتگرزب اـما
            یاـهوراد اـب نارـیا رد یـبلق ناراـمیب ماـمت  یوراد دنهد یم حـیجرت ناکـشزپ یخرب یـلو  هـجیتن اـهدوبمک هـمه و تـسا لوـپ لاـقتنا و
            یاـه یرامیب رد و دنوـش یم ناـمرد یـلخاد   .دوـش فرـصم یـصاخ  وراد دنیوگ یم هـکنیا و تـسا عوضوم نـیمه
            لـخاد دـیلوت اـهوراد ،۸۰٪ یلااـب یـسفنت        .تـسا غورد کـی عـقاو رد ،تـسین مـیرحت
            و باـصعا یاـه یرامیب رد نـینچمه .تـسا  یوراد تیفیک درومرد هبئاش داجیا  هد تـشذگ اـب :درـک ناوـنع ینابیـش رـتکد
            ناـمدوخ ار اـهوراد دـصرد 9۰ یلااـب ،ناور  تادراو عفن هب یناریا  نیچ رد کـناب ود اـی کـی اـهنت ،لاـس زا هاـم
            هـب عـجار هـک ییاه هبئاـش و مـینک یم دـیلوت  نیا ناـیب اـب زـین یداـبآریخ یـضترم رـتکد  زا لوپ لاـقتنا و لقن هـک دنا هدـش لاـعف دـنه و
            زا دوـش یم حرـطم یـلخاد یوراد تـیفیک  هدنهد تاجن ،یـلخاد تادـیلوت هـک عوـضوم  .تـسا نکمم اـه نآ قـیرط
            مـقر دـنهاوخ یم هـک تـسا یناـسک فرـط  ،تـسا مـیرحت هرود رد نارـیا یوراد رازاـب  رد روـشک یـفرصم یوراد 97٪ دودـح
            یلبق رلاد دراـیلیم ۲۰ هـب ار وراد تادراو ۱/4  یزاـسوراد تـعنص زا یـلاحرد :تـفگ  دراو وراد ۳٪ اـهنت و دوـش یم نـیمات لـخاد
            هرابرد ار اـم تینهذ ،لیلد نـیمه هب و دنناـسرب  هطـساو هب هک دوـش یمن ماـجنا یـفاک تـیامح  یوراد دـصرد هـس نـیا یارـب و مـینک یم
             .دـننک یم بارـخ یـناریا یوراد تـیفیک  یلغـش تـصرف رازـه ۶۰ ،تـعنص نـیا  کی هـب کـیدزن یـمقر ،یـتادراو یـصصخت
                           لـیلد هب ،هتـشذگ نآ زا و تـسا هدـش داـجیا  فرـص زرا رلاد نوـیلیم تـسیود و دراـیلیم
              دنه و نیچ زا ار هیلوا داوم اپورا لک  یـتح )تدـم نـیا رد( یـکناب یاـه میرحت  اـهنت یـلخاد دـیلوت 97٪ یارـب یـلو دوـش یم
                       درخ یم  اـج هباج مـه لوـپ رلاد نوـیلیم ۱۰۰ غـلبم .ددرـگ یم هـنیزه رلاد نوـیلیم ۸۰۰ دودـح
            هراـبرد زـین هدازرـگرز اـضردمحم رـتکد  یـلخاد دـیلوت رـگا طیارـش نـیا اـب و هدـشن
            ،دـنه و نـیچ زا وراد هـیلوا داوـم دـیرخ  مدرـم ،میدیـسرپ یمن ناـمدوخ زا دوـبن وراد اه ميرحت لباقم رد تعنص
            تـیفیک ندوـب نـییاپ هراـبرد یـتقو :تـفگ    ؟دـندرک یم هـچ       تسين هتسب تسد
            عوضوم نیا و مـینز یم فرـح یـناریا یوراد
            نـیچ روـشک ود زا هـیلوا داوـم دـیرخ هـب ار
            هـب یـهاگن دـیاب ،مـینک یم طوـنم دـنه و
            ناـهج یـمیدق و حرـطم ناگدـننکدیلوت
            یـنامز .مـینیبب ار اـه نآ طیارـش و مـیزادنیب
            هتخورف یـیوراد عـیانص هـیلوا هداـم اـپورا رد
            اـما دنتـشاد یدـنب هبتر ،داوـم نـیا و دـش یم
            وراد دـیلوت یاـه هناخراک اـپورا لک رد نلاا
            لـقتنم دـنه و نـیچ هـب و لـیطعت جـیردت هـب
            بـحاص یاـه ییاپورا دوـخ و دنا هدـش
            روـشک ود نـیمه زا ار هـیلوا هداـم زـین دـنرب
                       .دـنرخ یم
            دنه و نیچ رد هـک بلطم نیا دـییات اـب یو
            رد :تـفگ ،دـنراد یدـنب هبتر هـیلوا داوـم مـه
            تاکـن هـب هـیلوا داوـم و عـبانم دـییات لـحارم
            یاه تکرـش و دوـش یم هـجوت یـفلتخم
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14