کلاف سردرگم مطلبات تولیدکنندگان دارو ارایه خدمات را با مشکل مواجه کرده است

غلامرضا اخوان فرید در گفت و گویی اختصاصی با انتقاد از سیاست اجرایی دولت در خصوص صنعت استراتژیک داروسازی بیان کرد: بی‌توجهی وعدم اقدام ضروري وبه‌موقع، ادامه ارائه خدمات از سوی شرکت‌های داروسازی را با مشكل و كمبود بیشتر مواجه می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سندیکا، وی با انتقاد از اجرای طرح تحول سلامت بیان کرد: درحال حاضركمبودنقدينگي و مشكلات ناشي ازمطالبات صنعت ازدولت وطرح تحول سلامت، آنچنان گريبان صنعت داروسازي راگرفته كه تصمیم‌گیری درموردهركاراجرایي را ازمديران اين حوزه سلب واين صنعت راتبديل به كلافي سردرگم وبلاتكليف کرده است؛درحالی‌که صنعت داروسازي كشورازافتخارات ملي كشوربوده وسابقه خدمات ارزنده آن دردهه گذشته خصوصاًدر طول 8 سال دفاع مقدس بركسي پوشيده نيست،هیچ‌کس نمی‌داند وجوابگو نیست عاقبت طرح تحول سلامت به کجا می‌رسد و اين نابساماني،كمبودبودجه وعدم تأمین به‌موقع منابع مالي تاكي ادامه دارد.

وی افزود: اين صنعت دربدترين شرايط نظيركمبود ارز،افزايش 300 درصدي نرخ ارزدر سال 1391 وتاحدودي تحریم‌ها در دوران دولت نهم راباموفقيت پشت سر گذاشته وهمچنان به عرضه خدمات خود ادامه داده است اماوضعيت كنوني به دلیل نامشخص بودن سیاست‌های آتي دولت درقبال اين طرح وبدهی‌های فعلي به حوزه دارو،نه‌تنها كليه برنامه‌های توسعه كمي و كيفي صنايع دارویي راتحت شعاع قرار داده ومتوقف شده است؛بلكه كليه واحدهاي داروسازي رادر تأمین مواداوليه ومايحتاج ديگر دچار مشکل کرده و تهديدی برای توقف خطوط توليدي آنها شده است.

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هشدار داد: يقيناً بی‌توجهی وعدم اقدام ضروري وبه‌ موقع، ادامه ارائه خدمات اين واحدهارا با مشكل و كمبود بیشتر مواجه می‌کند. متأسفانه علي‌رغم فعاليت واقداماتي كه ازسنديكاي قبلي شروع شده ودراين سنديكا ادامه داشته،همچنين تلاش سازمان غذاودارو وديگرسازمان‌ها،تابه‌حال هیچ‌گونه اقدام جدي در زمينه پرداخت مطالبات به صنعت داروسازي صورت نگرفته است.

اخوان فرید در پاسخ به این سوال که نقش سندیکا در وضعیت فعلی صنعت داروسازی چیست، بیان کرد: سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني همانندديگرسازمان‌های مردم‌نهادمی‌تواند نقش مؤثري درتوسعه پايداراين صنعت ايفاکند.با وجوداينكه اين صنعت قادر است 98 درصدنياز كشور راتأمین کند، دركيفيت فراورده‌های دارویي توليدداخل درمقايسه حتي بابرندهاي جهاني اختلاف معنا‌داری مشاهده نمی‌شودامابراي حضوردربازارهاي جهاني،كمبودهاو بر اساس مقررات G.M.P كاستي‌هایي وجود دارد،لذانوسازي وبهسازي واحدها،ارتقاءسطح تكميل مستندات،افزايش سطح آگاهي نيروهايك ليدي شاغل درصنعت،اخذگواهی‌های،Pics معتبرجهاني براي ثبت واحدها و فراورده‌های آنها دركشورهايي كه امكان صادرات فراورده‌های دارويي به آنها وجوددارد،امري اجتناب‌ ناپذیر است .

به گفته وی خوشبختانه درآئین‌نامه‌های اين سنديكا کمیته‌های مختلفي شامل آموزش و پژوهش،مالي و اقتصادي، تنظيم بازار،صادرات،قوانين و مقررات،روابط عمومي وتشكيلات وبالاخره بازاريابي و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده و درصورتی‌که مسئولين و اعضاءاين كميته بتوانندبه وظيفه خودشان خوب عمل كنند و خصوصاً با سازمان غذاودارو كه مسئوليت غذاوداروي کشور را درابعاد مختلف به عهده داشته، سنديكا بتواند تأمل وهماهنگی‌های لازم رابرقرار كند و به آن سازمان دراصلاح مقررات و آئین‌نامه‌ها درجهت حفظ منافع ملي و حمايت از توليد داخلي كمك کند،يقيناً ضمن دستيابي به صنعتي بالنده می‌تواند ازحقوق كليه اعضا خود نيز دفاع کند.

بهسازی و نوسازی مهمترین اولویت صنعت داروسازی کشور

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه گفت و گوی خود گفت: امروزصنعت داروسازي كشورشدیداً نيازبه بهسازي و نوسازي دارد و بايدبتواند براساس آخرين استانداردهاي بهينه ونوين بین‌المللی داروسازي خود را نشان دهدتابراي ورود به بازارهاي جهاني بتواندگواهي تأییدیه‌های سازمان‌های معتبر جهاني را اخذ کند. سنديكابايدبتواندبا ارتباط باسازمان‌ها و بانک‌ها درنوسازي به واحدها از طريق كمك به تأمین نقدينگي واستفاده از تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين كمك کند. همچنين براي شناخت بازارهاي صادراتي بایدازطريق روابط بین‌الملل وبرگزاري نمایشگاه‌ها وشركت در نمایشگاه‌های خارج ازكشور فعاليت کند. ما معتقد هستيم، ضعف‌های متعددي درسازمان غذاو دارو ازگذشته به ارث گذاشته‌ شده، سنديكا می‌تواند پیشنهاد‌های خود را به‌ منظور اصلاح آئین‌نامه‌ها درجهت حفظ منابع مصرف‌کنندگان و توليد داخل به این سازمان ارائه دهد.

صنعت داروسازی امروز نیازمند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی

اخوان فرید با بیان این موضوع که كشورهاي توسعه‌ یافته طي دهه‌های گذشته،پيشرفت خود را مديون جذب سرمایه‌گذاری خارجي می‌دانند، توضیح داد: نيروي كار ارزان، نزديكي به بازار مصرف و انرژي ارزان انگيزه خوبي است كه سرمایه‌گذاران اروپائي، آمريكائي و ژاپني دركشورهاي ديگرسرمایه‌گذاری کنند. خوشبختانه در زمينه داروهاي معمولي وحتي داروهاي نوتركيب طي دهه‌های گذشته واحدهای داروسازي داخلي به توانمندي خوبي دست‌ یافته‌اند. به طوری که ظرفيت واحدهای داروسازي درحال حاضر بيش ازسه تا چهار برابر نياز داخلي است،با اين وجود چنانچه شرکت‌های داروسازي معتبر خارجي علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری دركشورشوند باید از آنها استقبال شود، خصوصاً از آن دسته شرکت‌هایی كه باسرمایه‌گذاری خود، علاوه براشتغال وصرفه‌جوئی ارزي از ورود داروهاي وارداتي كاسته می‌شود.

به نظر می‌رسد در این زمینه سنديكا باید اعضاء راتشويق کندتابه‌صورت سرمایه‌گذاری مشترك با شرکت‌های داروسازي خارجي شناسایی شده كه داراي دانش فني بالائي هستند، واردمذاكره شوند. البته به نظر می‌رسد باتوجه  به تحریم‌ها كه آمريكا انجام می‌دهد و شرکت‌های خارجي را عليه ايران تهديد می‌کند، كاري نسبتاً سخت و دشوار است. درحال حاضر بعضي ازشرکت‌های داخلي اقلامي ازشرکت‌های خارجي را دركشور مابدون هيچ محدوديتي بسته‌بندی می‌کنند كه اين كار فاقد ارزش و چه‌ بسا ضد توليد داخلي است،پرونده اينكار بایدبسته شود و در صورت علاقه به حضور در بازار كشور بایدتكنولوژي خود را به كشور وارد وبه‌ طور مستقيم و يا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنند .

فرصت‌ها و چالش‌های پیوستن ایران به WTO به روایت عضو هیئت مدیره سندیکا

اخوان فرید در پاسخ به این سوال که یکی از مهمترین اقدامات سندیکا در دوره قبل، فراهم کردن مقدمات پیوستن به سازمان جهانی تجارت بود، افزود: پیوستن به WTO دارای مزایا و معایبی است، هم‌اکنون جایگاه کشور ما در WTOبه صورت داشتن ناظر است و در صورت تغییر نظر مخالفان برای ورود کشور به آن سازمان، باید مزایا و معایب آن را برای صنعت داروسازی کشور توسط کارشناسان خبره مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. امیدوارم طرح تحول سلامت بتواند پایدار بماند و مشکلات سر راه خود را بردارد، در آن حالت چون بزرگ‌ترین مشتری دارو، دولت و شرکت‌های بیمه هستند، به نظر می‌رسد ورود دارو به WTO نتواند آسیب جدی به صنعت داروسازی وارد آورد و شاید هم منافعی به دنبال داشته باشد.

تمرکززدایی فعالیت‌های دارویی از پایتخت؛ ایجاد انگیزه برای شرکت‌های دانش بنیان

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین با اشاره به این موضوع که قبل از انقلاب اسلامي تقریباً تمام واحدهاي داروسازي در اطراف تهران مستقر بودند و خوشبختانه امروز بهترين شرکت‌های داروسازي كشور درخارج ازتهران بوده كه بعد از انقلاب توسط متخصصين داخلي طراحي، اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، تصریح کرد: احداث اين واحدها دقيقا برمبناي شعارهاي انقلاب يعني تمرکززدایی، انتقال دانش فني به خارج ازتهران جلوگيري از مهاجرت به تهران و اشتغال خصوصاً شهرهاي دانشگاهي وصنعتي بوده است، فكرمی‌کنم بهترين تصمیم‌ها دراي نزمينه درحوزه دارو صورت گرفته، به طوری که چندين شركت داروسازي بزرگ باتجهيزات پيشرفته با اشتغال هزاران نيروي جوان دراستان‌هایی نظير اصفهان، آذربايجان، خراسان، استان گيلان، البرز ومركزي درحال فعاليت هستند، اما باید اذعان داشت متاسفانه مسئولیت‌ها در حوزه دارو ازطرف سازمان غذاودارو به مراكز استان‌ها تفويض نشده وهريك از اين شرکت‌ها داراي دفتر پشتيباني درتهران باچندين پرسنل هستند و مدیریت‌های اين واحدها براي پيگيري امور با ادارات وسازمان‌ها مرتب مجبور به مسافرت به تهران هستند و چنانچه محدوديت قانوني درگسترش توسعه استان تهران وجود نداشت،شايداحداث واحدهای داروسازي درخارج ازتهران و برون‌ سپاری چندان توجيهن داشت.

وی در پایان تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بااجراي كامل دولت الكترونيك بتوان تاحدودي از تمرکزگرایی كاست و با واگذاري بيشتر مسئولیت‌هاي ادارات مركز به مراكزاستان‌ها راه را براي انگيزه فعالیت‌های صنعتي خصوصاً درزمينه ايجاد واحدهاي دانش‌بنیان فراهم آورد.

 

 

 

غذا و دارو یک نشریه تخصصی حوزه سلامت و بهداشت و درمان میباشد که با توزیع هدفمند و تخصصی، به منظور ایجاد پل ارتباطی مستحکم تر میان اساتید، تولید کنندگان و وارد کنندگان با مخاطبان عرصه سلامت منتشر میگردد.

آدرس: ایران، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر،خیابان نظامی گنجوی،خیابان پیوند،کوچه حماسی، پلاک 26