1

عدم ورود داروهای جدید به فهرست دارویی، مهمترین چالش شرکت‌های دانش بنیان

دکتر مریم طبسی‌نژاد مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان رایاژن در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری غذا و دارو، در خصوص چالش‌های صنعت بیوتکنولوژی گفت: مهمترین چالش فعلی شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دارو، عدم ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور است.مشکلی که در صورت تداوم، نه تنها محصولات تولید شده توسط شرکت‌های دانش بنیان فعلی وارد بازار  نشده و یا دانش فنی توسعه یافته توسط سرمایه گذاران جدید خریداری نخواهد شد، بلکه این شرکت‌ها با مشکلات مالی عدیده ای مواجه می شوند که منجر به تعدیل نیرو و حتی توقف فعالیت شرکت ها خواهد شد.

مدیر عامل رایاژن افزود: عدم ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور بیماران را مجبور به استفاده از داروهای موجود در بازار میکند، در نتیجه در صورتی که دارویی جدیدتر با کارایی و عملکرد بهتری در دنیا موجود باشد، بیمار حق استفاده از آن را نخواهد داشت. چنین مقاومتی در برابر ورود داروهای جدید به فهرست دارویی کشور دسترسی بیماران را به داروهای جدید محدود خواهد کرد و مانع پیشرفت صنعت دارو و استفاده از تکنولوژی های جدید درمانی خواهد شد.